Home / Tin Tức / Lỗ hổng được Phát hiện ở hà lan VỚI Hệ điều Hành

Lỗ hổng được Phát hiện ở hà lan VỚI Hệ điều Hành

 

Một lỗ hổng mới đã được tiết lộ cho VỚI hệ điều hành được sử dụng bởi hà lan thiết bị lưu trữ. Lỗ hổng này cho phép không được xác nhận từ xa KHẨU người có khả năng để đọc và viết tùy ý các tập tin trên một hà lan thiết bị thông qua các Táo giao Thức Nộp đơn (PLAYOFF). Như THƯ thoại, lỗ hổng này sẽ chỉ ảnh hưởng đến những ai đã kích hoạt giao thức này. Lỗ hổng này tồn tại trong vững trước khi 4.1.4 xây Dựng 0910 và 4.2.0 RC2 (xây Dựng 0910) và nếu bạn đang sử dụng một phiên bản lỗi ngay lập tức bạn nên nâng cấp phiên bản mới nhất.

Để nâng cấp tin mạng lưới bị cho phiên bản mới nhất, bạn có thể đi đến trang này để tải về VỚI có 4,2 ứng cử viên phát hành mà cũng bao gồm khác sửa lỗ hổng an ninh. Hà lan có một hướng dẫn làm thế nào để nâng cấp VỚI phần mềm trên tin mạng lưới điện thoại ở đây:

Làm thế nào để cập nhật tin mạng lưới NAS của vững

About phanmemcrackaz

Check Also

BleepingComputer Bọn thứ Bán: 25% tất Cả các Khóa học trực Tuyến

Nó là Bọn thứ ở BleepingComputer và chúng tôi có 25% tất cả các khóa ...